Detektorklubben-Sjælland

Forside

Kontakt

Klub historie

Links

Fotogalleri


 

Vedtægter

 

§ 1 NAVN
Stk. 1: Foreningens navn er METALDETEKTORKLUBBEN SJÆLLAND.
Den er stifter den 1. juni 1987.

 

§ 2 FORMÅL
Stk. 1: Foreningens formål er at give medlemmerne de bedst mulige rammer for udøvelse af deres interesse, fremme interessen for fortiden og den historiske
forståelse og give mulighed for at udmønte denne interesse i samarbejde med og under styring af museer, lokalhistoriske foreninger og andre officielle instanser,
der foretager arkæologiske undersøgelser.

 

§ 3 MEDLEMSKAB
Stk. 1: Medlem kan enhver blive der dyrker denne interesse, betaler det af foreningens fastsatte kontingent, overholder foreningens vedtægter, samt efterlever
de af offentlige myndigheder opstillede krav til brug af metaldetektorer, samt overholder den af foreningen opstillede kodeks.
Stk. 2: Anmodning om indmeldelse i foreningen fremsættes til bestyrelsen.

 

§ 4 FORENINGENS LEDELSE
Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Stk. 2: Der er valg af formand, 1 bestyrelsesmedlem og suppleant på ulige årstal.
Stk. 3: Der er valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal.
Stk. 4: Afgår foreningens formand eller kasserer inden udløb af valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig med henholdsvis ny formand eller kasserer indtil næste
ordinære generalforsamling.
Stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og ad hoc medlem.
Stk. 6: Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg, der kan bestå af andre end bestyrelsen.

 

§ 5 ØKONOMI
Stk. 1: Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende kalenderår. Sidste rettidige indbetalingsdato for kontingent er 28. februar.
Stk. 2: Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 3: Det afsluttede regnskab afleveres af kassereren til revision senest 31. januar det efterfølgende år.
Stk. 4: Det reviderede regnskab med revisionspåtegninger, fremlægges for hvert regnskabsår på den ordinære generalforsamling.
Stk. 5: På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor.
Stk. 6: Bestyrelsesmedlemmer og revisor har til enhver tid ret til at efterse og kontrollere foreningens regnskaber.
Stk. 7: Den likvide formue anbringes i bank og til løbende udgifter i kasse.
Stk. 8: Kassereren fører regnskab og medlemskartotek over hvert medlems navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og indmeldelsesdato.

 

§ 6 GENERALFORSAMLING
Stk. 1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der alene kan vedtage, ændre eller ophæve foreningens vedtægter.
Stk. 2: Forslag til vedtægtsændring kan fremsættes af ethvert medlem. Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves almindelig stemmeflerhed.
Stk. 3: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.
Indkaldelsen med tidspunkt, sted og dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker elektronisk ved e-mail og ved opslag på Facebook.
Stk. 4: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Klubblad og hjemmeside
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen, jf. § 4.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Stk. 5: Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt blandt de tilstedeværende medlem-mer. Dens beslutning er bindende for samtlige medlemmer.
Stk. 6: Afstemninger sker almindeligvis ved håndsoprækning, men skal foregå skriftligt, hvis dirigenten, bestyrelsen eller 1/3 af de fremmødte medlemmer kræver det.
Stk. 7: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 7 dage forinden være tilsendt formanden. Senere indkomne forslag kan dog behandles med
generalforsamlingens billigelse.
Stk. 8: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen kræver det, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftlig begærer det, og den skal
afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

 

§ 7 TEGNINGSRET
Stk. 1: Foreningens tegningsret indehaves af formanden og kassereren i forening, i økonomisk henseende dog kun af kassereren.

 

§8 EKSKLUSION
Stk. 1: Modarbejder et medlem foreningens interesser eller skader dens omdømme, kan et sådant medlem ekskluderes. Eksklusion vedtages af en enig bestyrelse.

 

§9 FORENINGENS OPLØSNING
Stk. 1: Foreningen kan opløses, hvis ¾ af medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor. Opløses foreningen vil de aktiver, efter at eventuelle
fordringer er blevet indfriet, blive doneret til en institution eller museum, der arbejder for fremme af den arkæologiske interesse.

 

 

Vedtægterne er reviderede og godkendt på klubbens ordinære Generalforsamling d. 2. marts 2017.